Strategija EMA / H4

emaForex za zaposlene i sve one koji imaju problem sa organizacijom vremena za trgovanje postoje razne strategije koje mogu da obezbede kontinuirano trejdovanje bez obzira koliko vremena u toku radnog dana mogu da posvete Forex trgovanju. Naime, u skladu sa organizacijom vremena i drugim elementima koji moraju biti međusobno kompatibilni, ova vrsta trgovaca pronalazi svoju metodologiju trgovanja koja im može obezbediti najbolje rezultate. Naravno postoje brojne strategije i obrasci za trgovanje koji se mogu adekvatno primeniti, ali je vrlo važan pravilan odabir vremenskog okvira za trgovanje. Najčešći izbor vremenskog intervala za trgovanje kod trgovaca koji imaju manje vremana na raspolaganju koje mogu upotrebiti za sedenje pred monitorom, sigurno jesu srednjeročni i dugoročni intervali. Dakle, ovakvi trgovci najčešće propadaju tipovima trejdera kao što su „position traders“, „set and forget traders“, „trend traders“, „carry traders“ i sl. Zajednički imenitelj za sve navedene tipove je trgovanje u skladu sa trendom na dugoročnim intervalima (4-časovni, dnevni, nedeljni i mesečni intervali).

Primer na datom grafikonu prikazuje jednu od najprimenjivijih strategija za trgovanje na srednjeročnom intervalu H4 uz pomoć koje se može trgovati bez neophodnog sedenja satima pred monitorm računara. Ova strategija omogućava i više uzastopnih ulazaka u trgovinske pozicije na osnovu dugoročne analize. Vrlo je jednostavna i pouzdana jer prati inicijalni trend i ne sadrži komplikovane indikatore. S obzirom da je interpretacija ponašanja parametara svih pokazatelja vrlo jednostavna, trejderima ne predstavlja nikakav problem da u vrlo kratkom vremenu provere postavljene pozicije u odnosu na cenovno kretanje sve di trenutka realizacije trejda. Na grafikonu (USD/JPY, chart H4) prikfazano je uporedno praćenje ponašanja tri EMA sa peridima 7 (nedeljni), 14 (dvonedeljni ili polumesečni) i 30 (mesečni). Ovi periodi su birani sa namerom da daju podatke u karakterističnim vremenskim presecima u skladu sa periodima  radnih sedmica što je najadekvatnije za tzv. „position“ trejdere i trgovanje na duže staze, a svakako ne zahteva stalno praćenje kretanja na tržištu. Mogu se uzimati i druge kombinacije vremenskih perioda tri EMA u skladu sa organizacijom trgovanja trejdera, ali treba imati u vidu da se kupovne pozicije otvaraju kada je EMA sa najdužim periodom ispod cenovnog grafikona (na pokaznom grafikonu je to EMA 30 označen crvenom bojom), a prodajne kada se nalazi iznad cenovnog kretanja. Za preciznije određivanje otvaranja trgovinskih pozicija koriste se druga dva EMA sa kraćim periodima (EMA 7 označena belom bojom i EMA 14 označena plavom bojom na grafikonu), tačnije rečeno, u tačkama njihovog preseka. Na grafikonu je ucrtana tačka A koja pokazuje momenat preseka dva EMA koji inicira rastući trend jer se EMA 30 već kreće isp0d cenovnog grafikona.Međutim, u cilju još veće preciznosti koristi se Fibonacci Retracement koji utvrđuje kao najsigurniju poziciju za nastavak rasta cene nivo 38,2% Fibo. Nivoi Fibonacci Retracement-a će dobro poslužiti i kod postavljanja pozicija TP (take profit), ali i za otvaranje više uzastopnih trgovinskih pozicija u smreu inicijalnog trenda, sve do tačke B koja ukazuje na blagu promenu pravca kretanja EMA ka konačnom preseku kada se generiše novi, padajući trend. U trenutku kada EMA 30 preseče cenovni grafikon i optočne kretanje iznad njega sa velikom sigurnošću se mogu otvarati prodajne pozicije, kao što prikazuje grafikon. Zaštitna pozicija SL (stop loss) se postavlja ispod zadnjeg dna, ispod linije EMA 30 (eksponencijalni pomični prosek sa najdužim izabranim periodom). Grafikon pokazuje da je potencijalna trgovinska pozicija u tački A rastućeg trenda u svakoj varijanti ostala pozitivna sve do monenta povratka cene do horizontalne trend linije (isprekidana linija označena lila bojom). Dakle, na dugoročnom planu trejderi imaju priliku trgovine bez odvajanja mnogo vremena, i uz mogućnost da na kraćim vremenskim intervalima koriste obrasce sveća i druge obrasce, trguju u skadu sa dugoročnim trendom i ostvare dodatni profit. Kao što primer pokazuje, dugoročno otvorena trgovinska pozicija od tačke A do tačke B omogućuje ostvarenje profita od nekoliko stotina pipseva.

Share