Hedž strategija

Strategije trgovanja na Forex-u mogu biti složene, ali i vrlo jednostavne, kako sa aspekta primene, tako i u odnosu prema broju indikatora koji predstavljaju njihov sastavni deo. Mnogo puta je bilo reči o tome da složenost strategije nije od presudnog značaja po uspešnost trgovanja jer komplikovane strategije često trejdere dovode u nezavidan položaj. Suviše komlikovana strategija stvara dodatne probleme u primeni umesto da pomogne u analizi tržišta. Zato se pribegava korišćenju onih strategija kojih je lako razumeti i još lakše primeniti u konkretnim situacijama. Jedna od najpopularnijih i često primenjivanih strategija je svakako Hedž strategija upravo zato što ne zahteva komlikovanu interpretaciju i ne zahteva posebne uslove u primeni (vremenski okviri, vrsta investicionog instrumenta itd.). Hedž-strategija se koristi kao zaštita od posledica nepredviđenog kretanja cene u suprotnom smeru od smera u kome je otvorena neka trgovinska pozicija. Razlikuje se od većine strategija u Forex trgovanju pre svega po tome što ne koristi karakterističnu SL (stop loss) poziciju kao zaštitu kapitala od neželjenog gubitka. Osim toga, funkcionisanje ove strategija ne zavisi od primene bilo kakvih tehničkih indikatora, a najomiljenija je kod trejdera koji u trgovanju ne praktikuju zatvaranje pozicija sa negativnim rezultatom. S obzirom da nije moguće uvek ostvariri pozitivnu trgovinsku transakciju, hedž-strategija nam pomaže da gubitničke trejdove svedemo na minimum. I ova strategija ima svoje mane i nije stoprocentno sigurna kao uostalom i sve druge strategije, ali je svakako jedno od rešenja da se sačeka povratak cene na pravac u kome je otvorena prvobitna trgovinska pozicija. Osnovni problem kod hedž strategije je taj što se nikada ne može predvideti vreme za koje će doći do povratka cene, odnosno do promene trenda. U mnogim slučajevima je potrebno više dana, pa i meseci, a za to vreme trgovinska pozicija, praktično, ostaje „zaključana“. hedž strategija Primer na grafikonu AUD/USD (chart H4) prikazuje situaciju u kojoj je hedž taktika uspešno doprinela trgovanju u oba smera kretanja cene u periodu desetak dana sa ostvarenih 70 + (130-60) = 140 pipseva. Dakle, kada je u tački A otvorena Buy pozicija (što je pokazala MA14 svojim kretanjem ispod grafikona cene u pravcu na gore, a označena je na grafikonu krivudavom linijom crvene boje) povratak cene do trend linije (isprekidana tačkasta linija bele boje) načinio je minus od 60 pipseva. Ukoliko je u tom momentu otvorena zaštitna hedž pozicija Sell do tačke B (MA14 prelazi iznad grafikona i otpočinje kretanje nadole) praktično je gubitna prvobitna pozicija zaključana na – 60 pips, a novootvorena pozicija Sell do tačke B ostvarila +70 pipseva. Izlaskom iz pozicije Sell zadržalo bi se tih 70 pipseva, a povretak cene iznad horizontalne trend linije bi anulirao prvobitni gubitak od 60 pips na nivou otvaranja Buy pozicije u tački A. Ukoliko je Buy pozicija ostala otvorena do tačke C sa novih 130 pipseva, pozicija Buy bi od početka trgovanja ostvarila 130 pipseva umanjenih za – 60 pips, koji su uspešno sačuvani od negativnog zatvaranja uz pomoć hedž strategije. U drukčijem slučaju, bez otvaranja hedž pozicije Sell (hedžovati znači trgovati istovremeno u oba smera na istom valutnom paru) rizik otvorene Buy pozicije bi iznosio -130 pipseva, da bi se ostvarilo ukupno 70 pipseva po konačnom zatvaranju pozicije, što nikako ne spada u dobre metode trgovanja (SL:TP je cca 2:1, a treba da bude upravo obrnuto). Osim toga, Sell pozicija u hedž-u je, takođe, ostvarila dodatnih 70 pipseva i duplo uvećala profit trgovanja. Dakle, hedž-strategija ima dvojako dejstvo – da štiti od gubitničkih pozicija i da ostvaruje dodatni profit trgovanjem u smeru suprotnom od trenda u kome se prvobitno otpočelo trgovanje.

Share