Organizacija radnog vremena za trgovanje

vreme je novacStara dobra izreka – Vreme je novac, u Forex trgovanju svoju afirmaciju pronalazi na vrlo specifičan način jer Forex trgovanje funkcioniše tako da ruši sve prepreke, kako prostorne i mnoge druge, tako i vremenske barijere. Forex trgovanje predstavlja takav proces poslovanja u kome se, u najsavremenijem tehničko-tehnološkom radnom okruženju, svim učesnicima Forex Market-a obezbeđuju potpuno jednaki uslovi za rad. Forex Market pruža veliku fleksibilnost u načinu organizovanja poslovanja, a sa posebnim akcentom na radno vreme (5/24). Međutim, i pored toga što tržište radi 24 sata dnevno, mnogi trejderi imaju „manjak vremena“ za trgovanje pa zato neredovno trejduju, a to se najčešće negativno odražava na kontinuitet u poslovanju. Da bi se prevazišao problem usled pogrešne percepcije pojma vremena kao ograničavajućeg faktora, na Forex-u postoji mogućnost izbora vremenskog okvira za trgovanje (time frame) uz pomoć čega se pravilnim izborom gubi nedostatak perioda u toku radnog dana za trejdovanje. Osim toga, vešti i iskusni trejderi koji se profesionalno bave ovim zanimanjem pridržavaju se pravila da –  Nema najboljeg vremena za trgovanje, već da postoje samo najbolji obrasci za trgovanje!

 

Dakle, nema prostora za izgovore da se usled dnevnih obaveza nema vremena za trgovanje. Svako ne snalaženje u pronalaženju potrebnog vremena za trgovanje znači nedostatak znanja i veština trejdera. Posmatrano sa ovog aspekta organizacije, posebnu kategoriju trejdera pronalazimo kod zaposlenih ljudi koji na dvojak način izražavaju spremnost za trgovanje, odnosno nespremnost. Zaposlen čovek ili trejder koji za osnovno svoje zanimanje ima posao iz miljea konvencijalnih zanimanja, ili je organizovan tako da „sve stiže“ i za trgovanje nekako pronalazi vremena ili upošte nema vremena za trgovanje. U oba slučaja je ispoljen problem organizacije vremena koje se u prvom slučaju pronalazi nauštrp nekih drugih dnevnih aktivnosti, a u drugom slučaju se manifestije odustajanjem od trgovanja. Međutim, pravi način je da treba pronaći odgovarajući metod trgovanja koji se sastoji od pravilnog odabira vremenskog okvira za trgovanje i pogodnog obrasca za trgovanje koji u najopštijem smislu predstavlja strategiju trgovanja. Najčešće se kao prihvatljiv izbor nameće izbor četvoročasovnog (H4) vremenskog intervala u kome će se otvarati pozicije trgovinskih transakcija, pri čemu se vrši precizan izbor indikatora i drugih pomoćnih alata, kompatibilnih izabranom vremenskom okviru. Dakle, za analizu tržišta koja prethodi donošenju investicione odluke potrebno je analizirati tržišna kretanja na srednjeročnom vremenskom intervalu jer ne iziskuje previše vremena za praćenje pomeranja cena kao kod kratkoročnih trejdova, npr. H1, M30 i kraćih od toga. Analiza na kratkoročnim vremenskim intervalima ipak zahteva veću prisutnost trejdera za monitorom računara zbog učestalih promena na cenovnom kretanju. Takođe, može nastati problem sa gubitkom dragocenog vremena u slučajevima smanjene aktivnosti tržišta jer tada ne dolazi do realizacije trejda na duže vreme pa se ne savetuje „predugo čekanje“ pred monitorom koje zaista jeste gubljenje dragocenog vremena. Dakle, za sve one koji su zaposleni, a žele da trguju na Forex-u u kontinuitetu, pravi izbor predstavljaju trgovinske strategije zasnovane na analizi dugoročnih i srednjeročnih grafikona kretanja cena. Naravno, svaka od tih strategija podrazumeva planiranje veličine trgovinske transakcije i primenu odgovarajućih obrazaca za trgovanje koji doprinose ostvarenju najboljih rezultata. Nikako ne treba zaboraviti postavljanje karakterističnih pozicija SL (stop loss) i TP (take profit) kao neizostavnih činioca dugoročnih strategija trgovanja. Dobra projekcija TP i SL pozicija uz adekvatnu tehničku analizu na srednjeročnom vremenskom intervalu obezbeđuje potpuni konformitet u pogledu organizacije vremena za trgovanje.

Share