Vremenski okviri za trgovanje

U trgovanju valutama glavna preokupacija trejdera su najčešće trgovinski sistemi za pribavljanje što većeg profita. Ali, tek kada učestaju gubici ozbiljnije se pristupa analizi uzroka negativnih trgovinskih transakcija. Sprovođenje podrobnije analize trgovinskog procesa i savesno upravljanje novcem najčešće otkrivaju greške u lošem izboru vremenskog okvira za trgovanje, mada ima i drugih, na prvi pogled trivijalnih grešaka kao što je izbor pogrešne veličina trejda i tome slično. U svakom slučaju, treba imati na pameti da profitabilno Forex trgovanje podrazumeva optimalno okruženje za rad koje se sastoji u kreiranju radnog prostora u kome se trejder najkomfornije oseća. Elektronska platforma pruža trejderima mogućnosti da prilagode radno okruženje ličnim afinitetima i potrebama kao i da ga mogu menjati u skladu sa datim situacijama. Različiti vremenski intervali upravo omogućavaju kreativnost u trgovanju, preciznost analize, veći stepen operativnosti i funkcionalnosti, a time direktno utiču na ishod trgovinske transakcije. Dakle, izbor vremenskog intervala na kome će se pozicionirati trejd je jedan od osnovnih elemenata uspešnog trgovanja na Forex-u.

Contemporary business

Osnovne karakteristike glavnih vremenskih okvira u Forex trgovanju

Dugoročni vremenki intervali (long terms) su duži vremenski okviri koji daju dugoročniju perspektivu za mogućnosti otvaranja trgovinskih pozicija na kraćim intervalima (najčešće jedan dan). Praćenje cena se tako odvija se na dnevnim, nedeljnim i mesečnim grafikonima, ali dugoročni vremenski okviri nisu preporuka za ulazak u poziciju. Njihova osnovna prednost je u tome što je treder oslobođen obaveze da mora posmatrati tržište svakog dana ili dobar deo dana, ako već nije u mogućnosti da se u toj meri posveti trgovanju. Moglo bi se reći da trgovanje na dužim vremenskim intervalima pogoduje najčešće trejderima koji nemaju puno vremena za trgovanje, ali i onima koji trguju „na duže staze“. Glavni nedostaci dugoročnih vremenski okvira su velika pomeranja cena koja zahtevaju velika ograničenja gubitaka što podrazumeva i srazmerno veći kapital na računu za (dugoročno) trgovanje.

Kratkoročni vremenski intervali (short terms) odgovaraju trejderima koji imaju vremena da često trguju (uglavnom svakodnevno) i forex trgovanje shvataju kao poslovno opredeljenje. Kretanje cena prati se na jednočasovnim i četvoročasovnim grafikonima, a pozicioniranje trejdova se praktikuje na nekoliko sati ili više dana (u toku radne sedmice). Kratkoročni intervali pružaju češće otvaranje pozicija i time se mogu izbeći rizici većih gubitka u jednom dugoročnom trejdu, ali je istovremeno prisutna njihova glavna mana u povećanim transakcionim troškovima na ime plaćenih spredova, mada se to uglavnom može zanemariti u odnosu na profit koji se ostvaruje čestim trgovinskim transakcijama. Kratkoročni vremenski okviri za trgovanje se, dakle, nalaze unutar dnevnih (daily) ili Intraday vremenskih intervala a nazivaju se i višeminutni (time frame) intervali jer se trgovanje odvija u periodu jednog trgovinskog dana u terminima od nekoliko ili više minuta – M1, M5, M15, M30, H1. Trgovinske pozicije se najčešće otvaraju na početku radnog dana i zatvaraju zatvaranjem tržišta ili ranije. S obzirom da se radi o vrlo kratkim intervalima postoji mogućnost i učestalog trgovanja uz istovremeno otvaranje više pozicija. Shodno tome, treba znati da je psihološka anliza puno zahtevnija što trejderima sa manje iskustva može predstavljati poteškoće održavanja koncentracije i sigurnosti u procesu donošenja investicionih odluka.

Share